Zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Název                                                   

Obec Vanov

2. Důvod a způsob založení

Povinný subjekt vznikl nabytím účinnosti zákona č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení), dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1992. Ve své činnosti se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dalšími zákony a nařízeními, které činnost povinného subjektu upravují nebo se jí dotýkají.

3. Organizační struktura

Starosta           - Ludmila Ťápalová                                                                                          Místostarosta   - Daniela Salusová                                                                                           Členové ZO     - Martin Šmach                                                                                                                         - Jaroslav Rod                                                                                                                         - Václav Pittauer                                                                                                                       - Jiří Šimek                                                                                                                               - Stanislava Chromá                                                                                       

Předseda finančního výboru   - Jaroslav Rod                                                                          Předseda kontrolního výboru - Václav Pittauer                                                                             

4. Kontaktní spojení                                                                                                                  4.1  Kontaktní poštovní adresa                         Obecní úřad Vanov                                                                                                                  Vanov 2                                                                                                                                    588 56 Telč                                             4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu    Obecní úřad Vanov                                                                                                                  Vanov 2                                                                                                                                    588 56 Telč                                                  4.3 Úřední hodiny                                             každé sudé pondělí 19:00  - 20:00                                                                                         případně dle domluvy                                  4.4 Telefonní čísla           starosta:                    606 164 512                                                                                            místostarosta:           608 519 658                                                  4.5 Čísla faxu                                                     obec nemá FAX                                            4.6 Adresa internetové stránky                       www.obec-vanov.cz                                      4.7 Adresa e-podatelny                                    ouvanov@seznam.cz                                  4.8 Další elektronické adresy                            datová schránka 8vmbvs4

5. Případné platby lze poukázat - ČS, a.s., č.ú.: 1466038339/0800                                                                                            - ČNB č.ú.: 94-10312681/0710                                                                                                  - Platby v hotovosti lze uhradit na obecním úřadě v                                                                úředních hodinách

6. IČ                       - 42634539 

7. DIČ                     - obec není plátcem DPH

8.1 Dokumenty      - Elektronická úřední deska                                                                                              - Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce                                                                        - Vymezení zastavěného území obce

8.2 Rozpočet obce - rozpočet obce 2023

9. Žádosti o informace

Ústní žádost o informaci lze podat u starosty či místostarosty obce. Nebude-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel odpověď za dostatečnou, je třeba podat žádost písemně (§13, odst. 2 zák. č.106/99 Sb.). Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa, příp. datová schránka. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána výše stanoveným způsobem, není žádostí ve smyslu tohoto zákona. 

Postup při vyřizování písemných žádostí o informace povinným subjektem: 
 • V případě, že žádost není srozumitelná, nebo je velmi obecná apod., vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti o její upřesnění (§ 14, odst. 3, písm a) zák. č.106/99 Sb.)
 • Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne (§ 6 zák. č.106/99 Sb.). Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí zveřejněné informace, se považuje za nové podání žádosti (§ 14, odst. 1 zák. č.106/99 Sb.). 
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k činnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do tří dnů žadateli (§14, odst. 3, písm. b) zák. č.106/99 Sb.)
 • Lhůty pro vyřízení žádosti (písemně, nahlédnutím do spisu, rozhodnutím apod.): 15 dnů, v závažných důvodech lze lhůtu o 10 dnů prodloužit (v podrobnostech viz § 14 a § 20 zák. č.106/99 Sb.)

10. Příjem žádostí a další podání

viz. 9

11. Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí obce Vanov lze podat odvolání prostřednictvím obecního úřadu obce Vanov
 • Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon 
 • Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 • Odvolání učiněné písemně lze podat: 
 1. poštou na adresu: Obec Vanov, Vanov 2, 588 56 Telč
 2. osobně na obecním úřadě obce Vanov

12. Formuláře

v současné době nejsou dostupné žádné elektronické formuláře

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

Portál veřejné správy

14. Předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • vyhlášky obce
 • další zákony a právní předpisy dle druhu činnosti

15. Úhrady za poskytování informací

Není stanoven sazebník náhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

Tato forma omezení při poskytování informací není povinným subjektem uplatňována

17. Ochrana osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation)

Pro obec Vanov, ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je jmenován pověřenec:       FairData Professionals a.s.                                                                                       Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jana Duchková 
                                                                       Na Florenci 1332/23
                                                                       110 00 Praha 1 - Nové Město                                                                                                  e-mail: poverenec@telcsko.cz
                                                                          tel. 255 000 111                                                              

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

- DORUČENÉ ŽÁDOSTI VČ. ODPOVĚDÍ