Úřední deska - oznámení různé

Oznámení jiných úřadů a orgánů státní správy


Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 "Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina" -  podrobnosti jsou v oznámení.                                                                  Zveřejněno: 07. 01. 2023           Sejmuto xx.yy.2023


Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení  a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Vanov, Novosad, kab. NN č. stavby 1030072327 dne  16. 06. 2022 v 9.00 na STÚ Telč                                                vyvěšeno dne 13. 05. 2021        sejmuto 29. 05. 2021


Veřejná vyhláška - oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Vanov dle § 50 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2003 Sb., v platném znění    vyvěšeno dne 12. 11. 2021              sejmuto ..............


Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu Vanov, p.č. 405/2, 406, JUDr. Tomáš Novosad - dne 8.června 2021 v 09:30 hod.                      zveřejněno dne 9. 5. 2021Oznámení o výši poplatku za svoz odpadu v roce 2021 a výši poplatku za psa.


                                                                                        Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 7/2020 - Ukončení mimořádného opatření ORP Jihlava a Telč


                                                                                            Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 8/2020 - Zrušení mimořádného opatření č. 6/2020


                                                                                        Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020 - Mimořádné opatření pro území Kraje Vysočina


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení územního řízení, Vanov, Svatojánský rybník - chaty, VN, NN, TS - 2. etapa. Jednání proběhne dne 13. Srpna 2020 v 9.00 na OÚ Vanov, Vanov 2.

Veřejná doprava Vysočiny - VDV

Od 1. 3. 2020 dochází k zavedení jednotného přestupního tarifu VDV, a to u velké části smluvních dopravců Kraje Vysočina. Pod vedlejším odkazem je zveřejněn leták s informacemi o cestování VDV od 1. března 2020 na území kraje Vysočina. Další informace, vyjmenované linky a spoje integrované do VDV jsou dostupné na stránkách kraje Vysočina - www.verejnadopravavysociny.cz 


Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě o přihlášení se k uvedeným pozemkům                     .        vyvěšeno: 2. 9. 2019                                sejmuto:


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019      zveřejněno: 2. 9. 2019                             sejmuto:                         elektronicky vyvěšeno do 31. 12. 2022


Oznámení o konání veřejného projednání "Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina" - aktualizace č. 4 včetně oznámení veřejnou vyhláškou, Termín jednání 16. 9. 2019 od 10:00 na krajském úřadě - podrobnosti jsou v oznámení a veřejné vyhlášce.                                                                                               Zveřejněno: 13. 8. 2019                     Sejmuto xx.yy.2019


Výzva a upozornění vodoprávního úřadu na stav hydrologické situace a omezení odběrů povrchových i podzemních vod.                                                                                 Zveřejněno 1. 8. 2019


Oznámení finančního doručované veřejnou vyhláškou o zpřístupněné hromadného předpisu k dani z nemovitých věcí a úředních hodin pro všechna pracoviště FÚ ve dnech 26.4.2019 - 27.5.2019.                                                     Zveřejněno 2. 5. 2019


Seznam nedostatečně identifikovaných pozemků zveřejněných ÚZSVM, aktualizovaný ke dni 1. 2. 2019                                                                                                                Zveřejněno 22. 3. 2019


Dražební vyhláška - dobrovolná, č.j.: 0745D000016/19 ve věci prodeje p.č. 135/1, 135/2, 136 a 137 v obci a k.ú. Vanov   Vyvěšeno: 12. 3. 2019                                                          Sejmuto:


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutí o umístění stavby: Vanov, chaty Svatojánský rybník, VN, TS a NN                                            Vyvěšeno: 27. 11. 2018                                                          Sejmuto:   11. 12. 2018


Pozvánka na poslední členskou schůzi mikroregionu v současném volebním období. Schůze proběhne 21. 9. 2018 v 17:00 hod. ve Strachoňovicích. Podrobnosti jsou v pozvánce. Následně naváže neformální společenský veček který bude zahájen v 18:00 hod.                                                                                    Zveřejněno: 14. 9. 2018


Na základě pokynu KÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, oddělení lesního hospodářství a myslivosti a OŽP Telč, zveřejňujeme metodickou informaci k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich dostupnosti pro některé vlastníky lesů, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství ČR.                               Zveřejněno: 3.9.2018


Seznam nedostatečně identifikovaných pozemků v obci a k.ú. Vanov v katastru nemovitostí zveřejněný ÚZSVM. Vlastníci dotčených pozemků mohou kontaktovat ÚZSVM a dle jejich pokynů doložit vlastnická práva k dotčeným pozemkům.                       Vyvěšeno: 3.9.2018


Upozornění vodoprávního úřadu na chování odběratelů vody v období sucha a výzva k řádnému hospodaření s vodou.


Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Textová i grafická část návrhu je přístupná ZDE.


                                                                          Veřejná vyhláška  o dani z nemovitých věcí na rok 2018 včetně informace o úředních hodinách a zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. 851554/18/2900-11460-304013.  

Součástí jsou informace finančního úřadu k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018 a ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018                                                      vyvěšeno dne: 26. 4. 2018


vyvěšeno dne 18. 4. 2018

Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu pozemků v souladu s § 20 zákona č. 530/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. P.č. 106/6, 106/8, 1324/3 a 1324/4